Home   Chinese TM   Our TM   Puppies   News   Links  
   Home > Our TM
   [  Our TM   ]  
Boys Girls

Tai Ji
red boy
-> DetailsDuo Ji of East Magic Kennel
Duo Ji,black tan boy
-> DetailsJi Xiang
ji xiang
-> DetailsDuo Duo
golden boy
-> DetailsBin li
Gold boy,born:2007/1/31
-> DetailsTai le of Yuan Huang International
Black with tan boy
-> DetailsSnow lion
white dog
-> DetailsTIAN QI

-> DetailsMi Tang of Yuan Huang International
white female
-> DetailsYi Nian
BOB, BIG4
-> DetailsNa duo
Na duo
-> DetailsNa fu
black and tan girl
-> DetailsHei Xiong of Yuan Huang International
black tan girl
-> Details